Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Adref

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Eglwys

Ethos a Gwerthoedd Cristnogol Mae’r cyfle i addoli ar y cyd yn bwysig iawn i’r ysgol. Mae rhaglen blynyddol o themâu wedi eu paratoi ar gyfer y disgyblion. Mae’r rhain yn cynnwys: dechrau blwyddyn newydd, agwedd tuag at eraill, ymddygiad a pharch, y byd o’n cwmpas, cariad a chred, cyfathrebu, hanesion y Testament Newydd, rhyfel a heddwch, stori’r Nadolig a Pasg, dysgu gwers gan bobl o’r Beibl i enwi rhai. Yn ystod pob gwasanaeth rydym yn rhoi cyfle i ddisgyblion fyfyrio mewn amser o dawelwch. Byddwn hefyd yn blaenoriaethu ar un ethos Cristnogol ac yn gofyn i’r disgyblion a’r oedolion am feddwl am gyfleon iddynt weithredu ysbryd yr ethos Cristnogol yn yr wythnos i ddod. Rhoddi’r cyfle ar ddechrau gwasanaeth i ddisgybl oleuo’r gannwyll ac i arwain y gynulleidfa mewn gweddi fach: ‘Yng ngolau’r gannwyll gwelwn fod Duw yma gyda ni’. Wrth ddiffodd y gannwyll ar ddiwedd y gwasanaeth rhoddi’r cyfle i’r gynulleidfa anfon eu gweddi tuag at rai llai ffodus sydd yn ein meddyliau. Addoli ar y Cyd Fel un o Ysgolion Eglwys yng Nghymru, mae gwerthoedd ac ethos Cristnogol yn cymryd rhan blaenllaw ym mywyd dydd i ddydd yr ysgol. Rydym yn cyflwyno ethos a gwerthoedd Cristnogol mewn sawl ffordd , yn cynnwys Addysg Grefyddol, Gwasanaethau Addoli ac yn llai ffurfiol wrth i ni ymdrin a bywyd yr ysgol. Dyma restr o themâu byddwn yn eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn mewn gwasanaeth wythnosol. Mae’r disgyblion ar hyn o bryd yn derbyn Gwasanaeth ‘Agor y Llyfr’ pob pythefnos yn yr Eglwys ar fore Llun. Mrs Nesta Davies a’i thîm sy’n cyflwyno’r Gwasanaeth yma. Bydd Mr Gareth Williams Ymwelydd yr Esgob yn arwain gwasanaethau pob hanner tymor ac hefyd ein ficer Mr Colin Mansley. Rydym hefyd yn gwahodd asiantaethau ac ymwelwyr i gyflwyno mewn rhai gwasanaethau yn ystod y flwyddyn. Themâu Addoli ar y Cyd: Dechrau blwyddyn newydd a diwedd blwyddyn Pobl sy’n ein helpu neu sydd wedi gwneud gwahaniaeth Diolchgarwch Arwyr ein cenedl Gofal a chariad tuag at greaduriaid Gofal Duw a gofalu am eraill yn y wlad hon neu ar draws y byd Rhyfel a heddwch Gwrth fwlio ac agwedd iach tuag at eraill Barnados, Operation Christmas Child ac elusennau eraill Dathlu dyddiadau arbennig – Nadolig, Pasg, Diolchgarwch Stori’r geni Natur y Beibl, y Byd o’n cwmpas, gofal am ein byd, gofod Dŵr Blynyddoedd cynnar yr Iesu Byw yn iach Seintiau Diwrnod y Llyfr ac Awduron Cartrefi ac Addoldai Cred a’r Damhegion Yn ogystal a dilyn thema wythnosol, rydym hefyd yn cyflwyno i’r disgyblion ethos Gwerthoedd Cristnogol, gan roi ffocws wythnosol ar un o’r gwerthoedd ym mhob agwedd o fywyd dyddiol yr ysgol: Cyfeillgarwch, Gwasanaeth,Dyfalbarhad, Gobaith, Diolchgarwch, Parch, Tosturi, Cread, Ymddiried, Doethineb, Cyfiawnder, Ufudd-dod, Maddeuant, Heddwch, ‘Koinonia’ (Partneriaeth). Mae gwahoddiad agored i rieni a’n cymdogion i ymuno gyda ni yn ein gwasanaethau yn yr Eglwys. Dilynwch y lincs canlynol: Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Cwricwlwm i Gymru: Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg

Newyddion

Gwybodaeth

Disgyblion

Adref

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Tremeirchion

Tremeirchion

Llanelwy / St Asaph

LL17 0UN

01745 710328

ysgol.tremeirchion@sirddinbych.gov.uk

ysgol.tremeirchion@denbighshire.gov.uk

@YsgTremeirchion

Ysgol Tremeirchion © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Eglwys

Ethos a Gwerthoedd Cristnogol Mae’r cyfle i addoli ar y cyd yn bwysig iawn i’r ysgol. Mae rhaglen blynyddol o themâu wedi eu paratoi ar gyfer y disgyblion. Mae’r rhain yn cynnwys: dechrau blwyddyn newydd, agwedd tuag at eraill, ymddygiad a pharch, y byd o’n cwmpas, cariad a chred, cyfathrebu, hanesion y Testament Newydd, rhyfel a heddwch, stori’r Nadolig a Pasg, dysgu gwers gan bobl o’r Beibl i enwi rhai. Yn ystod pob gwasanaeth rydym yn rhoi cyfle i ddisgyblion fyfyrio mewn amser o dawelwch. Byddwn hefyd yn blaenoriaethu ar un ethos Cristnogol ac yn gofyn i’r disgyblion a’r oedolion am feddwl am gyfleon iddynt weithredu ysbryd yr ethos Cristnogol yn yr wythnos i ddod. Rhoddi’r cyfle ar ddechrau gwasanaeth i ddisgybl oleuo’r gannwyll ac i arwain y gynulleidfa mewn gweddi fach: ‘Yng ngolau’r gannwyll gwelwn fod Duw yma gyda ni’. Wrth ddiffodd y gannwyll ar ddiwedd y gwasanaeth rhoddi’r cyfle i’r gynulleidfa anfon eu gweddi tuag at rai llai ffodus sydd yn ein meddyliau. Addoli ar y Cyd Fel un o Ysgolion Eglwys yng Nghymru, mae gwerthoedd ac ethos Cristnogol yn cymryd rhan blaenllaw ym mywyd dydd i ddydd yr ysgol. Rydym yn cyflwyno ethos a gwerthoedd Cristnogol mewn sawl ffordd , yn cynnwys Addysg Grefyddol, Gwasanaethau Addoli ac yn llai ffurfiol wrth i ni ymdrin a bywyd yr ysgol. Dyma restr o themâu byddwn yn eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn mewn gwasanaeth wythnosol. Mae’r disgyblion ar hyn o bryd yn derbyn Gwasanaeth ‘Agor y Llyfr’ pob pythefnos yn yr Eglwys ar fore Llun. Mrs Nesta Davies a’i thîm sy’n cyflwyno’r Gwasanaeth yma. Bydd Mr Gareth Williams Ymwelydd yr Esgob yn arwain gwasanaethau pob hanner tymor ac hefyd ein ficer Mr Colin Mansley. Rydym hefyd yn gwahodd asiantaethau ac ymwelwyr i gyflwyno mewn rhai gwasanaethau yn ystod y flwyddyn. Themâu Addoli ar y Cyd: Dechrau blwyddyn newydd a diwedd blwyddyn Pobl sy’n ein helpu neu sydd wedi gwneud gwahaniaeth Diolchgarwch Arwyr ein cenedl Gofal a chariad tuag at greaduriaid Gofal Duw a gofalu am eraill yn y wlad hon neu ar draws y byd Rhyfel a heddwch Gwrth fwlio ac agwedd iach tuag at eraill Barnados, Operation Christmas Child ac elusennau eraill Dathlu dyddiadau arbennig – Nadolig, Pasg, Diolchgarwch Stori’r geni Natur y Beibl, y Byd o’n cwmpas, gofal am ein byd, gofod Dŵr Blynyddoedd cynnar yr Iesu Byw yn iach Seintiau Diwrnod y Llyfr ac Awduron Cartrefi ac Addoldai Cred a’r Damhegion Yn ogystal a dilyn thema wythnosol, rydym hefyd yn cyflwyno i’r disgyblion ethos Gwerthoedd Cristnogol, gan roi ffocws wythnosol ar un o’r gwerthoedd ym mhob agwedd o fywyd dyddiol yr ysgol: Cyfeillgarwch, Gwasanaeth,Dyfalbarhad, Gobaith, Diolchgarwch, Parch, Tosturi, Cread, Ymddiried, Doethineb, Cyfiawnder, Ufudd-dod, Maddeuant, Heddwch, ‘Koinonia’ (Partneriaeth). Mae gwahoddiad agored i rieni a’n cymdogion i ymuno gyda ni yn ein gwasanaethau yn yr Eglwys. Dilynwch y lincs canlynol: Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Cwricwlwm i Gymru: Canllawiau ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg